Zapraszam do mojej Kancelarii oferując usługi obejmujące zakres:

 • kodeksu cywilnego materialnego i procesowego,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa geodezyjnego,
 • prawa o odpadach,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa wodnego,
 • ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 • prawa dotyczącego ochrony przyrody,
 • prawa o planowaniu przestrzennym,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • prawo o drogach,
 • prawa pracy,
 • prawo o gospodarce nieruchomościami
 • prawa samorządowego,
 • prawa o działalności pożytku publicznego

Znam wszelkie zagadnienia prawne, związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego (a wcześniej dokonania zlecenia dokumentacji), począwszy od zakupu nieruchomości, jego ewentualnego przekształcenia na cele budowlane. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art.61 ustawy o planowaniu przestrzennym uzyskaniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę (a wcześniej opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej), wyłonienie generalnego wykonawcy, opracowanie i zawarcie umowy o realizację inwestycji, odbiór techniczny wykonanego zadania inwestycyjnego, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu inwestycji do użytkowania.